ajax loader

Privacy Ombudsman

Profiel Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO)

Ter invulling van de ideologische missie van Stichting Privacy Nederland (SPN) met als doel het bevorderen van privacy en dataprotectie in Nederland, met raad en daad, heeft het bestuur van SPN

de Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO) geïnstalleerd.

De NPO heeft de volgende hoofdtaken:

 1. Het bevorderen van minnelijke schikkingen indien er sprake is van mogelijke schendingen van privacy van betrokkenen (burgers, werknemers etc.). Dit ter voorkoming van langdurige trajecten en het minimaliseren van negatieve effecten voor de betrokkenen
 2. Het verrichten van onafhankelijk onderzoek naar mogelijke schendingen van privacy & dataprotectie door verwerkingsverantwoordelijken (overheden, bedrijven, instellingen etc.)

Omdat voor het bovenstaande vereist is dat de NPO op basis van deskundigheid, ervaring en vooral neutraliteit te werk gaat, heeft het bestuur van SPN de heer mr. R. Versteegh bereid gevonden om deze taken (waarnemend) op zich te nemen.

Uw Privacy Ombudsman

Pasfoto NPO

Mr. R. Versteegh

Ombudsman sinds 01 mei 2016

Activiteiten van de heer mr. R. Versteegh:

Huidig: – commercieel medewerker salescompany

– juridisch adviseur Stichting Privacy Nederland

Voorheen, o.a.:

– juridisch medewerker advocatuur en notariaat

– juridisch medewerker gemeenten, bezwaar en beroep

Wat kan de NPO voor u betekenen?

 1. In verband met een klachtbehandeling kan de NPO als onafhankelijke bemiddelaar (mediator) optreden met als doel een oplossing te bewerkstelligen waarmee alle betrokken partijen kunnen leven.

 2. De NPO kan naar aanleiding van ontvangen signalen zelfstandig besluiten om nader onderzoek te verrichten naar mogelijke schendingen van privacy & dataprotectie door een of meerdere bedrijven, instellingen of organisaties.

 3. Op verzoek kan de NPO – na zorgvuldige afweging – besluiten om nader onderzoek te verrichten naar mogelijke schendingen van privacy & dataprotectie door een of meerdere bedrijven, instellingen of organisaties.

 4. De NPO kan in het kader van thematische onderzoeken in verband met mogelijke schendingen van privacy en dataprotectie worden betrokken om zijn deskundige zienswijze naar voren te brengen.

 5. De NPO kan overige taken en onderzoeken verrichten voorzover dit past in het kader van bovengenoemde hoofdtaken

Visie van de Nederlandse Privacy Ombudsman:

Eenieder op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden heeft recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet. Als belangrijk maatschappelijke verworvenheid behoort eenieder het genot te hebben dat hoort bij de uitoefening van het recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer in de praktijk van alledag. Bij het effectueren van het genot weten betrokkenen de weg naar de NPO te vinden.

Missie van de Nederlandse Privacy Ombudsman:

 1. De NPO is een steunpilaar voor de burger bij uitoefening van het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

 2. Op basis van inhoudelijk deskundigheid het verschil kunnen maken voor de effectuering van dit recht in de praktijk van alledag.

 3. Met de toenemende digitalisering van de maatschappij en voortschrijdende (nieuwe) regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie wil de NPO en zijn bureau de burger de komende jaren weerbaarder maken tegen mogelijke schending van zijn privacy en waar nodig een grotere mate van waakzaamheid doen krijgen ten aanzien van het op juiste wijze verwerken en omgaan door anderen met de persoonsgegevens van de burger.

 4. Bij klachten van burgers met betrekking tot mogelijke schending van hun privacy wil de NPO met het inzetten van zijn kwaliteiten van bemiddelaar de burger meer rechtszekerheid bieden bij het naar tevredenheid van de burger afhandelen van zijn klacht.

 5. Naast zijn optreden als onafhankelijk en onpartijdig bemiddelaar verstrekt de NPO waar nodig advies voor een eventueel ander traject van afhandeling van de klacht.

Belangrijke waarden van de Nederlandse Privacy Ombudsman:

Als diener van het publieke belang van privacy en dataprotectie als belangrijke maatschappelijke verworvenheden, hecht de NPO onder andere aan:

 • Onafhankelijkheid

 • Integriteit

 • Deskundigheid

 • Transparantie

 • Toegankelijkheid

De waarden volgens welke de NPO werkt zijn onder meer:

Onafhankelijk

De NPO functioneert onafhankelijk van de SPN en eventuele derden. De bemiddelingsactiviteiten

van de NPO en zijn medewerkers vinden plaats in nauw overleg tussen klager en de organisatie of

bedrijf over wie de klacht is uitgebracht.

Integriteit

De NPO handelt naar eer en geweten tussen partijen en met mensen. Betrouwbaarheid met in

achtneming van alle van toepassing zijnde regels, waarden en gebruiken beschouwt de NPO in

zijn werk als een leidraad voor integer handelen.

Deskundigheid

Deskundigheid van de NPO en zijn bureau is een vereiste voor zorgvuldige taakuitoefening door

de Nederlandse Privacy Ombudsman. Voor het bereiken van hoogwaardige resultaten als NPO

weten de NPO en zijn medewerkers zich bekwaam in kennis en vaardigheden die vereist zijn

voor het ombudsmanwerk.

Transparantie

In zijn functioneren als NPO tussen de burger met een klacht en aangeklaagde betracht de NPO

de grootst mogelijke transparantie. Resultaten van zijn werk zijn kenbaar voor beide partijen en

pas voor eventuele derden als partijen daarmee instemmen.

Toegankelijkheid

De NPO wordt bij de uitvoering van werkzaamheden ondersteund door het Bureau van de NPO

dat tijdelijk wordt gevoerd door het Nederlands Privacy Compliance Instituut (NPCI) en kan als

volgt worden bereikt

 1. privacyombudsman@privacyinstituut.eu

 2. 06-45883629445880606 – 45.88.3629 06 – 45.88.3629 v06 – 45.88.3629 – 45.88.3629 06 – 45.88.3629 88.3629

Het Bureau van de NPO is u graag van dienst en neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.