ajax loader

Over ons

Stichting Privacy staat voor…

…de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals deze in de grondwet is bepaald en deze verworvenheid te beschermen. Stichting Privacy Nederland maakt zich sterk voor het bevorderen van de persoonlijke levenssfeer van ons allen. Wat dit voor u betekent in de dagelijkse praktijk staat hierbij voorop. Privacy is immers een uiterst belangrijk voorrecht in Nederland. Sleutelbegrippen hierbij zijn samenwerken, raad & daad, onafhankelijk en praktijkgericht.


Werken bij Stichting Privacy

Er zijn momenteel meerdere vacatures beschikbaar.

bekijk de vacatures


Erkende ANBI

DOELSTELLING | ALGEMEEN NUT STICHTING PRIVACY NEDERLAND

Stichting Privacy Nederland stelt zich (conform artikel 2 van haar statuten) ten doel: Het bevorderen, stimuleren, promoten en beschermen van privacy (inclusief data protectie) en daarmee gerelateerde onderwerpen en activiteiten ten behoeve van de Nederlandse samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De belastingdienst kan aan Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) een officiële status verlenen waarbij ANBI’s gebruik kunnen maken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en giften. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor nadere algemene informatie, zie www.belastingdienst.nl/anbi

Ingaande 7 januari 2014 geniet Stichting Privacy Nederland (SPN) de ANBI status. Voor nadere vragen of opmerkingen met betrekking tot de ANBI status van Stichting Privacy Nederland (SPN) kunt u mailen naar informatie@stichtingprivacy.nl.

VERPLICHTE PUBLICATIE VAN ANBI GEGEVENS

Onder referte aan artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 1a tm 1e van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, meer specifiek naar de in artikel 1a, lid 3, letter j en lid 7 van de uitvoeringsregeling, is publicatie van de volgende gegevens verplicht.

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Privacy Nederland (SPN), afgekort Stichting Privacy, dan wel Privacy Nederland.

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBAND INFORMATIENUMMER (RSIN)

KvK-nummer | 59696044
RSIN | 853608222

ADRESGEGEVENS, TELEFOONNUMMER & EMAILADRES

Regulierenring 10A-09
3981  LB  Bunnik
T 06 – 45.88.3629
E secretariaat@stichtingprivacy.org

SAMENSTELLING BESTUUR

De Raad van Bestuur is, conform artikel 5 van de statuten, als volgt samengesteld:

Laurens van Eijndthoven – Voorzitter
Rob Kramer – Secretaris & Financiële zaken
Romeo Kadir – Directeur a.i.

Het profiel treft u hier aan.
Momenteel staan vacatures open voor leden van de Raad van Bestuur van Stichting Privacy Nederland (SPN).

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN

Een verkorte versie van het beleidsplan 2014 – 2016, met daarin opgenomen een vooruitblik naar 2020, kunt u via een klik op dit icoontje raadplegen.

SPN beleidsplan

De uitgebreide versie van dit actuele beleidsplan kunt u aanvragen per mail.

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Sinds de oprichting van Stichting Privacy Nederland (SPN) wordt actief gebouwd aan een professionele organisatie. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten tot op heden kunt u vinden in onderstaand document. Als u op het icoontje klikt, opent het document zich in pdf.

SPN activiteitenverslag

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Stichting Privacy Nederland (SPN) is opgericht op 7 januari 2014.  De huidige balans en staat van baten en lasten (met toelichting) zijn opgenomen in onderstaand document. Als u op het icoontje klikt, kunt u het document in pdf raadplegen.

SPN openingsbalans

SPN baten en lasten

SPN toelichting